T: 09 282 07 82

E: info@carbolt.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Bolt

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven thuis, op school, …   ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, … kunnen hierbij aan de basis liggen. 

Wat bieden we?

 • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
 • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
 • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
 • Een behandeling met aandacht voor continuïteit

Wat doen we?

 • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
 • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen en aanpakken van zijn specifieke noden en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

Wie kan bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • CP

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen / klinisch psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en een maatschappelijk werker.

 Vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden werken we met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en open communicatie met ouders en andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidend team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.