PATIËNTENRECHTEN

1.    Klachten

In CAR Bolt streven we met het hele team naar een hoge tevredenheidsgraad en een hoge kwaliteit van zorg en samenwerking met de revalidant en zijn betrokken context. Als u verduidelijking en/of vragen naar aanpassingen van het revalidatieprogramma of van andere gangbare afspraken op inhoudelijk, administratief of organisatorisch vlak heeft, mogen deze steeds rechtstreeks aan een personeelslid of diens leidinggevende voorgelegd worden. Als het personeelslid niet in staat is zelf een zinvol antwoord te geven verwijst zij/hij naar een bevoegde collega of naar het diensthoofd.

Een “klacht” is een uiting door de zorggebruiker van een blijvende ontevredenheid of misnoegen over één of meerdere aspecten van de aangeboden revalidatie en dienstverlening waaraan in de normale contacten tussen de zorggebruiker en het team nog geen of onvoldoende oplossing is geboden.

Wanneer u een officiële klacht wenst neer te leggen kan dit steeds schriftelijk worden ingediend ten aanzien van de directie en preventieadviseur via info@carbolt.be met als onderwerp ‘Klacht’, telefonisch via het algemeen nummer 09/282 07 82 of schriftelijk naar volgend postadres: Kloosterstraat 6A 9031 Drongen/Baarle.

Verdere afhandeling van de klacht verloopt via volgende stappen:  

 1. Een personeelslid dat het best bekend is met de zorggebruiker bespreekt de klacht met de zorggebruiker teneinde tot een voor beide partijen haalbare oplossing te komen.
 2. Het resultaat van de bespreking wordt meegedeeld aan de directie. Indien nodig worden maatregelen getroffen ter voorkoming van gelijkaardige klachten in de toekomst.
 3. Indien de zorggebruiker de voorgestelde oplossing onvoldoende vindt kan hij zich wenden tot de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG) van vzw Psyche. De onafhankelijke ombudspersoon is gebonden aan beroepsgeheim, oefent de ombudsfunctie volledig onafhankelijk uit en neemt een strikte neutraliteit en meerzijdige partijdigheid in acht. 
  Contact kan genomen worden door middel van:

  • telefoon: je spreekt je boodschap in op het antwoordapparaat, waarbij je je contactgegevens achterlaat. De ombudspersoon neemt daarop binnen de 3 werkdagen contact.
  • mail: info@oogg.be
  • website: www.oogg.be
  • de chat-functie
  • indien bovenstaande moeilijk is voor de zorggebruiker, kan beroep worden gedaan op de coördinator van het CAR om een afspraak te maken bij de ombudspersoon.

  De aanmelder kan er voor kiezen om de klacht anoniem te laten behandelen.

 

2.    Inzage/afschrift dossier als zorggebruiker

Als zorggebruiker hebt u het recht om kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand in een dossier worden verzameld. Dit kan hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u aanstelt als vertrouwenspersoon.

Concreet hebt u het recht op inzage en/of afschrift van uw dossier. De aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk.
Wilt u graag het dossier inkijken of wenst u een afschrift van uw dossier? Via deze documenten kan u schriftelijk een afschrift / inzage van uw dossier aanvragen. De aanvraag voor een afschrift van uw dossier is kosteloos. U kan de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren terugsturen:

 • U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart aan CAR Bolt, Kloosterstraat 6A, 9031 Drongen
 • U bezorgt het via e-mail: info@carbolt.be
 • U bezorgt het aan het onthaal van het revalidatiecentrum.

De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na de ontvangst van uw aanvraag) waarin op uw aanvraag moet ingegaan worden. Wij doen ons uiterste best na het ontvangen van uw schriftelijke aanvraag de gevraagde informatie te bezorgen binnen de vooropgestelde termijn.

 

3.    Privacy 

CAR Bolt vzw hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hier vindt u onze versie terug) wil CAR Bolt vzw op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR Bolt vzw heeft bepaald rond de bescherming van gegevens. 

Voor de bepalingen inzake privacy wordt rekening gehouden met de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, evenals de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de lidstaten met haar wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van voor de sector toepasselijke goedgekeurde gedragscodes.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Bolt vzw via het algemeen mailadres info@carbolt.be.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.