WERKWIJZE

AANMELDING

Ouders melden hun kind telefonisch (voorkeur) of via de online inlichtingenfiche aan. Vaak gebeurt dit na een doorverwijzing van een andere instantie zoals Kind & Gezin, de school, het CLB, de huis- of kinderarts, COS, DGGZ,…

Bij de aanmelding worden naast de administratieve gegevens alvast de grootste bezorgdheden genoteerd. Op een later tijdstip worden de ouders opnieuw opgebeld voor een uitgebreider telefonisch gesprek.  Dit tweede gesprek gaat dieper in op de hulpvragen van het kind, de ouders en de school.

Telefonisch aanmelden kan op het nummer 09/ 282.07.82.

Online aanmelden kan via deze inlichtingenfiche Klik hier. Zodra we uw aanmelding ontvangen, neemt de maatschappelijk werkster contact op om uw hulpvraag te concretiseren.

ONDERZOEK

Vooraleer het onderzoek kan starten dienen wij in bezit te zijn van een doorverwijzing voor multidisciplinair onderzoek van een arts (huisarts, specialist,..) en goedkeuring door de mutualiteit.

Het onderzoek start met een eerste gesprek (intake) met de coördinator. Tijdens dit gesprek komen onder andere de hulpvragen, bezorgdheden, de ontwikkeling en het functioneren van uw kind aan bod. Vervolgens wordt een onderzoek op maat van uw kind samengesteld. Afhankelijk van de problematiek kunnen volgende onderzoeken plaatsvinden:

  • Logopedisch onderzoek
  • Ergotherapeutisch onderzoek
  • Kinesitherapeutisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek door de kinderarts of kinderpsychiater

De resultaten en observaties van de onderzoeken worden besproken tijdens een teamvergadering met alle betrokken disciplines. Er wordt nagegaan of er sprake is van een probleem, stoornis of een bepaalde diagnose en of er nood is aan multidisciplinaire revalidatie.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten en bevindingen van het multidisciplinair team besproken worden.

Indien een multidisciplinaire behandeling aangewezen is en de ouders hiermee instemmen, wordt het kind op de wachtlijst voor therapie geplaatst. Er wordt een aanvraag voor terugbetaling van de therapie naar de mutualiteit gestuurd. Indien er enkel nood is aan monodisciplinaire therapie, wordt het kind doorverwezen.

THERAPIE

Wanneer therapie wordt opgestart, zoeken we samen met de ouders en de school naar geschikte momenten. Het aantal behandelingen per week verschilt naargelang de problematiek en/of de behandelingsfase.

De behandeling is ambulant: het kind komt op therapie voor één tot twee uur per dag en gaat daarna terug naar huis of school. De behandelingen gebeuren in principe individueel. Soms worden kleine groepjes gevormd die de behandelingsdoelstellingen ondersteunen.

De behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs gebeurt meestal tijdens de schooluren. De behandeling van lagereschoolkinderen vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooluren. Tijdens de schoolweken gaan de therapieën door volgens een vast uurrooster. Tijdens de schoolvakanties is er in overleg met de ouders een aangepast uurrooster.

De ouders worden actief betrokken bij de revalidatie: in overleg met de therapeuten kunnen zij de therapie bijwonen en minstens tweemaal per jaar wordt een oudergesprek georganiseerd. Ouders kunnen ook steeds op eigen initiatief een overleg aanvragen. Het team werkt nauw samen met de school, het CLB, en indien nodig met andere diensten of instanties.

Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatieprogramma door het team geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Het stopzetten van de revalidatie gebeurt na een zorgvuldige evaluatie en in overleg met de ouders.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.