WERKWIJZE

AANMELDING

Ouders melden hun kind telefonisch (voorkeur) of via de online inlichtingenfiche aan. Vaak gebeurt dit na een doorverwijzing van een andere instantie zoals Kind & Gezin, de school, het CLB, de huis- of kinderarts, COS, DGGZ,…

Bij de aanmelding worden naast de administratieve gegevens alvast de grootste bezorgdheden genoteerd. Op een later tijdstip worden de ouders opnieuw opgebeld voor een uitgebreider telefonisch gesprek.  Dit tweede gesprek gaat dieper in op de hulpvragen van het kind, de ouders en de school.

Telefonisch aanmelden kan op het nummer 09/ 282.07.82.

Online aanmelden kan via deze inlichtingenfiche Klik hier. Zodra we uw aanmelding ontvangen, neemt de maatschappelijk werkster contact op om uw hulpvraag te concretiseren.

ONDERZOEK

Vooraleer het onderzoek kan starten dienen wij in bezit te zijn van een doorverwijzing voor multidisciplinair onderzoek van een arts (huisarts, specialist,..) en goedkeuring door de mutualiteit.

Het onderzoek start met een eerste gesprek (intake) met de coördinator. Tijdens dit gesprek komen onder andere de hulpvragen, bezorgdheden, de ontwikkeling en het functioneren van uw kind aan bod. Vervolgens wordt een onderzoek op maat van uw kind samengesteld. Afhankelijk van de problematiek kunnen volgende onderzoeken plaatsvinden:

  • Logopedisch onderzoek
  • Ergotherapeutisch onderzoek
  • Kinesitherapeutisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek door de kinderarts of kinderpsychiater

De resultaten en observaties van de onderzoeken worden besproken tijdens een teamvergadering met alle betrokken disciplines. Er wordt nagegaan of er sprake is van een probleem, stoornis of een bepaalde diagnose en of er nood is aan multidisciplinaire revalidatie.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten en bevindingen van het multidisciplinair team besproken worden.

Indien een multidisciplinaire behandeling aangewezen is en de ouders hiermee instemmen, wordt het kind op de wachtlijst voor therapie geplaatst. Er wordt een aanvraag voor terugbetaling van de therapie naar de mutualiteit gestuurd. Indien er enkel nood is aan monodisciplinaire therapie, wordt het kind doorverwezen.

THERAPIE

Wanneer therapie wordt opgestart, zoeken we samen met de ouders en de school naar geschikte momenten. Het aantal behandelingen per week verschilt naargelang de problematiek en/of de behandelingsfase.

De behandeling is ambulant: het kind komt op therapie voor één tot twee uur per dag en gaat daarna terug naar huis of school. De behandelingen gebeuren in principe individueel. Soms worden kleine groepjes gevormd die de behandelingsdoelstellingen ondersteunen.

De behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs gebeurt meestal tijdens de schooluren. De behandeling van lagereschoolkinderen vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooluren. Tijdens de schoolweken gaan de therapieën door volgens een vast uurrooster. Tijdens de schoolvakanties is er in overleg met de ouders een aangepast uurrooster.

De ouders worden actief betrokken bij de revalidatie: in overleg met de therapeuten kunnen zij de therapie bijwonen en minstens tweemaal per jaar wordt een oudergesprek georganiseerd. Ouders kunnen ook steeds op eigen initiatief een overleg aanvragen. Het team werkt nauw samen met de school, het CLB, en indien nodig met andere diensten of instanties.

Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatieprogramma door het team geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Het stopzetten van de revalidatie gebeurt na een zorgvuldige evaluatie en in overleg met de ouders.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.